CONCURS DE GRANTURI pentru proiecte orientate spre monitorizarea implementării la nivel local sau regional a reformei poliției și informarea publicului cu privire la aceasta


 

 

Ref.: 12 din 03.05.2021

 

Asociația Promo-LEX anunță lansarea celui de-al treilea Concurs de Granturi pentru proiecte orientate spre monitorizarea implementării, în special la nivel local sau regional, a reformei poliției și informarea publicului cu privire la aceasta.

CONTEXT GENERAL

Republica Moldova are nevoie de reforme profunde în multe domenii. Unul dintre aceste domenii ține de activitatea organelor afacerilor interne și a organelor de poliție ca instituții împuternicite să protejeze drepturile cetățenilor. Din perspectivă istorică, reformele din acest domeniu au suferit un proces de restructurare și modernizare de lungă durată. Astfel, la 18 decembrie 1990 Parlamentul a adoptat Legea cu privire la poliție, după care a urmat adoptarea în anul 2010 a Hotărârii Guvernului „Pentru aprobarea Concepției de reformare a Ministerului Afacerilor Interne”. Ulterior, în anul 2012 a fost adoptată Legea nr. 320 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului. Chiar și așa, în acest domeniu continuau să rămână multe probleme.

În acest context, la 12 mai 2016 Guvernul a adoptat Strategia de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020. În același an, Delegația UE și Guvernul Republicii Moldova au semnat un acord de finanțare „Suport pentru reforma Poliției”, inclusiv un suport complementar pentru monitorizarea reformei Poliției. Astfel, în perioada 14 decembrie 2018 – 13 decembrie 2021, Asociația Promo-LEX implementează proiectul „Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova”, finanțat de către  Uniunea Europeană, conform Contractului de Grant ENI/2018/404-043 – IE1 din 14 decembrie 2018. Proiectul este cofinanțat de Ambasada SUA în Republica Moldova prin Grantul Nr.: SMD7002IGR3OI4 din 21.04.2021 – „Suport pentru Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova”.

Proiectul „Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova” pune în valoare rolul de supraveghere al organizațiilor societății civile în timpul implementării reformelor, precum și dreptul cetățenilor de a participa la procesul de luare a deciziilor. Obiectivul general al proiectului este consolidarea responsabilității, eficienței și transparenței reformei Poliției în Republica Moldova.

O componentă aparte a acestui proiect presupune acordarea de granturi mici pentru proiectele organizațiilor societății civile care activează la nivel local sau regional și a instituțiilor mass-media interesate să monitorizeze reforma Poliției și să organizeze ulterior activități de educație civică în funcție de constatările făcute. În perioada 2019-2021 Asociația Promo-LEX va desfășura 3 concursuri de granturi prin intermediul cărora va oferi susținere financiară pentru 9 – 16 proiecte (buget total – 80,000.00 Euro) inițiate de organizații ale societății civile și mass-media care activează la nivel local/regional. Primele două runde de sub-granturi au fost deja implementate în cadrul proiectului menționat mai sus în perioada octombrie 2019 – noiembrie 2020.

 

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE CONCURSULUI DE GRANTURI

Concursul de Granturi are drept scop susținerea proiectelor organizațiilor societății civile și a instituțiilor media orientate spre monitorizarea implementării, în special la nivel local și regional, a reformei poliției și informarea publicului cu privire la aceasta.

Obiective specifice:

 • promovarea conceptului de Poliție Comunitară în Republica Moldova;
 • promovarea transparenței achizițiilor publice în cadrul Inspectoratelor de Poliție și a altor subdiviziuni ale Poliției;
 • informarea și educarea societății cu privire la impactul corupției asupra activității poliției, problematica traficului de ființe umane, violența, inclusiv violența în bază de gen, consumul și traficul de droguri etc.;
 • suport în promovarea activității Poliției și a rezultatelor Strategiei de Dezvoltarea Poliției (spre exemplu: consolidarea eforturilor Poliției de asigurare a ordinii publice în contextul pandemiei COVID-19, dezvoltarea capacităților de reacție rapidă a echipelor de intervenție a Poliției la apelurile de urgență, promovarea recrutării în cadrul Poliției, informarea și educarea societății cu privire la riscurilor și tendințele criminalității locale / regionale, etc.);
 • sensibilizarea societății cu privire la importanța asigurării dimensiunii de gen în activitatea Poliției.

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE

Asociația Promo-LEX va susține proiecte care prevăd activități focusate asupra evaluării/monitorizării modului de implementare și a rezultatelor  reformei poliției în teritoriu sau în cadrul diferitor subdiviziuni ale poliției, a activității propriu-zis a poliției la nivel local/regional, precum și activități de educație civică și informare a cetățenilor care au în centrul atenției activitatea poliției. Sunt încurajate proiectele care vor asigura o colaborare directă cu subdiviziunile poliției la nivel local/regional.

Tipuri de activități eligibile:

 • Activități de monitorizare și cercetare (de exemplu: elaborarea rapoartelor cu privire la accesul cetățenilor la serviciile polițienești; elaborarea rapoartelor de monitorizare a achizițiilor publice desfășurate în cadrul Inspectoratele de Poliție sau a altor subdiviziuni ale Poliției etc.);
 • Campanii de informare (de exemplu: campanii locale sau regionale de promovare a conceptului de Poliție Comunitară, informarea cetățenilor despre rezultatele reformei în poliție, activitățile curente ale diferitor subdiviziuni ale Poliției, Inspectoratelor de Poliție în vederea asigurării ordinii publice în contextul pandemiei COVID-19 sau în domenii precum prevenirea și combaterea violenței (inclusiv a violenței în bază de gen), traficului de ființe umane etc.);
 • Activități de instruire (de exemplu: seminare, training-uri sau ateliere de instruire în domenii precum: prevenirea și combaterea traficului de ființe umane, violenței, inclusiv a violenței în bază de gen, traficului de droguri etc.).

Organizațiile interesate pot propune și alte activități inovative, dar relevante scopului și obiectivelor Concursului de Granturi. Proiectele trebuie să includă, obligatoriu, activități de comunicare externă și vizibilitate a asistenței oferite de Uniunea Europeană, iar cheltuielile aferente să fie incluse în bugetul proiectului.

Notă: Toate activitățile propuse în format offline vor fi planificate și organizate în strictă conformitate cu măsurile și cerințele legate de situația epidemiologică din țară în contextul pandemiei de COVID-19.

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE

În cadrul Concursului de Granturi pot participa organizațiile neguvernamentale non-profit și organizații media, care activează la nivel local și regional, și care:

 • sunt legal constituite și înregistrate în Republica Moldova (forma de înregistrare: asociație obștească, fundație, SRL, societate pe acțiuni etc.);
 • au minim 1 an de experiență continuă de activitate;
 • au implementat cu succes cel puțin 1 grant/proiect (de aceeași complexitate și buget);
 • nu au afiliere politică, nu sunt/nu au fost asociate vreunui partid politic sau concurent electoral în cadrul alegerilor.

Nu sunt eligibile organizațiile neguvernamentale înregistrate în afara Republicii Moldova, persoanele fizice, organizațiile/instituțiile guvernamentale, autoritățile publice, partidele politice, organizațiile religioase, ecologice, caritabile, culturale, sportive, sindicatele.

Organizațiile interesate de acest concurs pot înainta spre finanțare doar o singură cerere de grant.

ARIA GEOGRAFICĂ

Proiectele propuse vor fi implementate pe teritoriul Republicii Moldova, la nivel local sau regional (inclusiv în mun. Chișinău).

GRUPURILE ȚINTĂ

Proiectele propuse vor viza Inspectoratele de Poliție din Republica Moldova și/sau cetățenii Republicii Moldova. Sunt încurajate și vor avea prioritate proiectele care vor dispune de parteneriate cu Inspectoratele teritoriale de poliție sau alte subdiviziuni relevante ale Poliției, dar și cele care vor viza diferite grupuri de cetățeni, precum: persoanele din grupurile social vulnerabile, victime ale violenței domestice și traficului de ființe umane, consumatorii de droguri și alte grupuri afectate.

DURATA PROIECTELOR

Proiectele vor avea o durată minimă de 2 luni și maximă de 3 luni.
Proiectele vor fi implementate în perioada iunie – septembrie 2021.

BUGET, VALOAREA GRANTURILOR

Bugetul total destinat pentru runda a treia a Concursului de Granturi este de circa 25,000.00 Euro. Asociația Promo-LEX își rezervă dreptul de a negocia cu aplicanții preselectați valoarea proiectelor propuse pentru a se încadra în suma totală disponibilă menționată mai sus. De asemenea, Promo-LEX nu este obligată să ofere toată suma disponibilă pentru acest Concurs de Granturi (ex. în lipsa unor proiecte relevante, proiecte care nu au atins punctajul minim necesar, etc).

 • Bugetul minim al cererii de grant – 5,000.00 Euro;
 • Bugetul maxim al cererii de grant – 10,000.00 Euro

Bugetul proiectului urmează a fi elaborat în Euro, urmând instrucțiunile din formularul de buget atașat, și să reflecte clar activitățile proiectului, iar costurile incluse să fie relevante, realiste și bazate pe prețurile de piață. Descrierea liniilor de buget și modul de calcul al costurilor trebuie să fie suficient de detaliat.

Sumele bugetate urmează să includă toate taxele și impozitele prevăzute de legislația în vigoare.

 

PROCEDURA DE APLICARE

Pentru a participa în cadrul Concursului de Granturi, organizațiile interesate trebuie să depună Dosarul de Aplicare, care va include:

 1. Cererea de Grant(Formular tipizat, format Word);
 2. Bugetul proiectului(Formular tipizat, format Excel);
 3. Chestionar Financiar(Formular tipizat, format Word);
 4. Anexe (în format electronic și, după caz, fotocopii scanate, lizibile):
 5. Certificatul de înregistrare/Licența organizației;
 6. Extras valabil din Registrul de Stat/Registru de licențiere;
 7. Statutul organizației;
 8. Situațiile Financiare ale organizației necomerciale pentru ultimul an de activitate prezentat la Direcția Generală pentru Statistică;
 9. Declarația de venituri (VEN12/ONG17) pentru ultimul an de activitate aprobată de IFS;
 10. CV persoanelor cheie (Directorul/Președintele, Director de Proiect, Contabil);
 11. CV-urile experților/consultanților implicați în proiect (dacă este cazul);
 12. Declarația pe proprie răspundere (în formă liberă) privind neafilierea politică, lipsa asocierii vreunui partid politic sau concurent electoral în cadrul alegerilor;
 13. Acordul de parteneriat încheiat cu Inspectoratul teritorial de poliție sau o altă subdiviziune a Poliției (dacă există/este relevant).

 

Dosarele de aplicare pot fi depuse în limba română sau rusă în format electronic la adresa de e-mail: [email protected]. Formularele trebuie completate la calculator (computer). Cele depuse în alt format nu vor fi examinate.

Data limită de depunere a Dosarelor de Aplicare este 23 mai 2021, ora 23:59 (ora locală).

Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu vor fi examinate. Managerul de Granturi al Asociației Promo-LEX vă va confirma printr-un mesaj electronic recepționarea dosarelor de aplicare. În lipsa unui mesaj de confirmare, vă rugăm să contactați Managerul de Granturi și să vă asigurați că cererea Dvs. a fost recepționată.

 

EVALUAREA CERERILOR DE GRANT

Odată recepționate, dosarele de aplicare vor fi evaluate preliminar în baza următoarelor criterii:

 1. Dosarul este complet, conform procedurii de aplicare;
 2. Dosarul este depus în termen;
 3. Solicitantul de grant este eligibil:
 4. legal constituit și înregistrat în Republica Moldova (forma de înregistrare: asociație obștească, fundație, SRL, societate pe acțiuni etc.);
 5. are minim 1 an de experiență continuă de activitate;
 6. a implementat cu succes minim 1 grant/proiect (de aceeași complexitate și buget) – justificate după caz, prin scrisorile de recomandare emise de beneficiarii granturilor/proiectelor implementate;
 7. a depus Declarația pe proprie răspundere (în formă liberă) privind neafilierea politică, lipsa asocierii vreunui partid  politic sau concurent electoral în cadrul alegerilor;
 8. Toate cerințele stipulate în termenii de referință au fost respectate.

Ulterior, o Comisie de Evaluare, special constituită pentru acest Concurs de Grant, va evalua dosarele de aplicare în baza a opt (8) criterii prezentate mai jos. Pentru a fi acceptate spre finanțare, proiectele trebuie să acumuleze cel puțin 26 de puncte (65% din scorul maxim de 40 de puncte):

#Criterii de evaluarePunctaj (0-8)
1Relevanța proiectului pentru prioritățile Concursului de Grant0-5
2Strategia pentru atingerea obiectivelor este adecvată și realistă0-5
3Impactul, sustenabilitatea și durabilitatea proiectului0-3
4Numărul de beneficiari direcți și indirecți ai proiectului0-4
5Caracterul inovator al proiectului0-5
6

Bugetul este echilibrat

 

Bugetul de proiect reflectă în mod clar activitățile proiectului și este rezonabil din perspectiva raportului cost-eficiență.

0-8
7Experiența relevantă a solicitantului de grant (Solicitantul are minim 1 an de experiență continuă și are minim 1 grant/proiect (de aceeași complexitate și buget) implementat cu succes).0-5
8Capacitatea solicitantului de grant de a administra grantul (Solicitantul are o echipă formată din cel puțin 1 director/coordonator și 1 contabil angajați pe normă deplină).0-5
Total40

Asociația Promo-LEX va anunța rezultatele evaluării cererilor de granturi printr-un mesaj transmis prin poșta electronică tuturor solicitanților de grant, indiferent de decizie.

 

PENTRU DETALII CONTACTAȚI


Alexei Munteanu
Manager de Granturi
Asociația Promo-LEX

Tel/Fax: (+373) 22 450024
E-mail: [email protected]
www.promolex.md


ANEXE
 

Formular Cerere de Grant              

Formular Buget Proiect                   

Formular Chestionar Financiar      

 

FORMULARELE ÎN LIMBA RUSĂ:

Заявка на получение гранта       

Бюджет проекта                             

Финансовая анкета